TWME – Wat te doen bij schade?

Vermoed u schade aan uw huis of gebouwen door mijnbouw? Meld dit dan via de website https://www.schadedoormijnbouw.nl/ Er is omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat u niet zelf hoeft te bewijzen, of deze scheur wel of niet door mijnbouw komt.

1. Hoe meld ik mijn schade?
(deze informatie komt rechtstreeks van schadedoormijnbouw.nl)

Stap 1: Melding doen
U meldt uw schade via onze website www.schadedoormijnbouw.nl of telefonisch via 0800-4444111. U levert zo veel mogelijk informatie aan. Bijvoorbeeld wat u weet over het eigendom, het gebruik van het pand, de oorzaak en een omschrijving van de schade.

Stap 2: Bevestiging
U ontvangt binnen een week een bevestiging van uw schademelding. Ondertussen gaan wij alvast aan de slag met het voorbereiden van de vervolgstappen in de procedure.

Stap 3: Deskundige en zaakbegeleider
We bepalen op basis van een eerste inschatting of er voor de schadeafhandeling specifieke kennis nodig is en welke. Bijvoorbeeld kennis over flats, monumenten, bedrijfspanden, agrarische bedrijven of woningen. Vervolgens stellen we een onafhankelijke deskundige voor. Ook wijzen we u een persoonlijk zaakbegeleider toe. Die begeleidt u tijdens de procedure.

Stap 4: Zienswijze op deskundige
De onafhankelijke deskundige is een belangrijk persoon in de procedure. Als u het niet eens bent met de voorgestelde deskundige, omdat u twijfelt aan de deskundigheid of partijdigheid, kunt u een zienswijze op de voorgestelde deskundige geven. Als u binnen twee weken met gegronde redenen verzoekt om een andere deskundige, dan kunnen we een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen.

Stap 5: Schade-opname
We plannen een afspraak voor een schade-opname. De zaakbegeleider is daarbij aanwezig, als u dat wilt. De schade-opname wordt uitgevoerd door een aannemer, een schade-opnemer of een onafhankelijke deskundige, al naar gelang uw wensen en de karakteristieken van uw gebouw of object met schade. De onafhankelijke deskundige gaat in alle gevallen na de schade-opname aan de slag met een advies over de schadeoorzaak en -omvang.

Stap 6: Opleveren adviesrapport
Wij controleren of de foto’s in het adviesrapport goed staan en de teksten leesbaar zijn. Vervolgens stellen we het adviesrapport online aan u beschikbaar via uw Mijn Dossier.

Stap 7: Reactie op adviesrapport
Als het adviesrapport beschikbaar is in uw Mijn Dossier heeft u twee weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren. Deze termijn kunnen we op uw verzoek verlengen. Als u niet reageert, gaan we ervan uit dat u akkoord bent met het adviesrapport.

Stap 8: Voorbereiden besluit
We bereiden uw aanvraag voor op besluitvorming door alle stukken in een dossier samen te brengen. Bijvoorbeeld uw aanvraagformulier, het adviesrapport en een eventuele zienswijze. Als op basis van uw zienswijze een aanpassing van het adviesrapport nodig is, gebeurt dat in deze fase van de procedure. Dus voorafgaand aan het besluit.

Stap 9: Besluit
Het IMG neemt een besluit. Daarin staat of u schadevergoeding krijgt en reageren we op een eventuele zienswijze. U ontvangt het besluit per brief. Bij een toekenning van uw aanvraag krijgt u binnen twee weken het geld op uw rekening gestort. 

Stap 10: Herstel
Met de schadevergoeding kunt u de herstelwerkzaamheden bekostigen en daartoe bijvoorbeeld een aannemer inschakelen. 

Wie is verantwoordelijk voor het opnemen van de schades?
Inmiddels hebben vele dorpsgenoten hun schade gemeld en schadevergoeding gekregen. De meesten hebben te maken gehad met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) omdat de schadeafhandeling bij ons onder dezelfde regeling valt als de schades in de provincie Groningen. Het is de onafhankelijke organisatie die sinds maart 2018 deze schade afhandelt. De TCMG is per 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geworden.

Het IMG blijft doen wat de TCMG al deed, maar het kan meer. Mensen kunnen er terecht voor alle schade die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Denk daarbij aan:

  • schade aan gebouwen (zoals uw woning of bedrijfspand) en andere objecten (bijvoorbeeld de riolering en andere infrastructuur).
  • waardedaling of verminderde waardeontwikkeling van een woning. Hiervoor is de Waardedalingsregeling gemaakt. Vanaf 1 september kunnen inwoners van de gemeentes Loppersum en Appingedam daar een beroep op doen. Niet lang daarna volgen andere gemeentes.
  • immateriële schade, zoals ernstig leed, pijn en gederfde levensvreugde. We werken aan een regeling hiervoor waarvan vanaf 1 november gebruik gemaakt kan worden.

Het is goed om te weten dat het IMG blijft zolang er mijnbouwschade kan ontstaan.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de toegekende schade?

Allereerst kan er bezwaar worden gemaakt. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing bezwaar maken. Deze procedure is terug te vinden op de website https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

Als werkgroep willen we het graag horen als u het niet eens bent met de beslissing. Meerdere dorpsbewoners krijgen sinds kort nul op rekest en de wel toegekende schades lopen erg uiteen. Wij proberen als werkgroep te achterhalen waar dit in zit en helpen mee, waar mogelijk, met het bezwaarproces. Dus laat het ons weten! Mailen kan naar plaatselijkbelang@eencity.nl of postbus@eencity.nl.

Welke regelingen gelden er nog meer voor onze regio?

=> Subsidie Waardevermeerdering
Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als je gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking. Aanvragen kan via http://www.snn.nl

=> Waardedalingsregeling
Navraag bij de gemeente Noordenveld over de waardedalingsregeling levert dit antwoord op:

‘Noordenveld en het gebied van de voormalige gemeente Leek zijn (nog) niet opgenomen in de huidige waardedalingsregeling die in september 2020 gefaseerd van start moet gaan. Deze regeling betreft een compensatie voor waardedaling door aardbevingsschade met een aflopend percentage in onze richting tot aan Zuidhorn (-2,7 %). Hoewel hierover contact is met het ministerie is op dit moment niet duidelijk in hoeverre opname (met een nog verder aflopend percentage) voordelig is voor Noordenveld. Immers, niet de gasopslag is het “episch centrum” voor deze regeling, maar het gaswinningsgebied Loppersum. Bovendien is de regeling geënt op aardbevingsschade (Rapport Commissie Hammerstein) en niet op schade door bodembeweging als gevolg van opslag.
Waarschijnlijk biedt medeneming van dit onderwerp in de onderhandelingen met het ministerie – o.a. over gebiedscompensatie – meer en betere mogelijkheden. Overigens speelt de TCMG geen rol in opzet of uitvoering van de waardedalingsregeling, maar ligt dit in handen van het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen.’