TWME – Wat doet TWME?

De werkgroep TWME bestaat nu uit Wisse Hummel (voorzitter Vereniging Plaatselijk Belang Een), Jan Klinkenberg, Rijnhold (Rein) Bolt en Christel Pijpker. Alle leden zijn inwoners van Een en op hun eigen manier betrokken bij de ontwikkelingen in Een en rondom het mijnbouwschade-verhaal.

Doelstellingen van de TWME:

=> In kaart brengen van omvang en ernst van de mijnbouwschade in Een en omgeving, vanwege  de mijnbouwactiviteiten van de NAM in de gasopslag Langelo (UGS Norg, zo u wilt).

=> Informatie verzamelen over de mijnbouwactiviteiten van de Nam in het algemeen en specifiek over de praktijken bij de gasopslag in Langelo. Hierbij bijzondere aandacht voor werkvolume, werkdrukken, bodembeweging, trillingen e.d.

=>
Het volgen van het beleid van de overheid (met name van het Ministerie van E.Z.) t.a.v. gasopslag en gaswinning.

=> Het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen met andere (groepen van) schademelders en ongeruste bewoners op en rondom het gasopslag-gebied.

=> Het doorverwijzen van gedupeerden (bewoners met mijnbouwschade) naar het juiste “loket” voor schademeldingen. Momenteel is dat de IMG (de Instituut Mijnbouwschade Groningen). Via hun website : schadedoormijnbouw.nl

=> Eventueel contact opnemen (vanuit de VPBE) met de gemeente Noordenveld om de mijnschade-problematiek in Een e.o. te bespreken.

=> het volgen van het proces van afhandeling van de zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Norg  (zie www.rvo.nl  Bureau Energieprojectente Den Haag).

Activiteiten
Werkgroep TWME heeft inmiddels contacten met betrokken ambtenaren van de gemeente Noordenveld alsmede de gemeenteraadsleden. Langs deze weg hopen wij de omvang van de schadeproblematiek aan de kaak te stellen. Ook op hogere niveau’s moet de schadeproblematiek in dit gebied op de agenda’s komen.

Daarnaast moet er een verbetering komen in de communicatie vanuit de betrokken gemeenten over de gasopslag Langelo in het algemeen alsmede over het melden van schade door burgers. Op dit moment wordt deze informatie vooral bekend gemaakt via (vrijwillige) werkgroepen en websites. De werkgroep wil dat deze verantwoordelijkheid ook wordt opgepakt door de betrokken gemeente(n) en instanties.

Een ander belangrijk aspect is de veiligheid. Het opvoeren van de capaciteit is niet zonder gevaar en wordt sommige experts zelfs een ‘mijnbouwkundig experiment’ genoemd. Ook hier hoopt TWME duidelijkheid te krijgen over de omvang van de risico’s en de rol en communicatie onderling van betrokken partijen. Het rampenplan biedt al een verhelderende kijk op de risico’s. Dit rampenplan is in te kijken via deze website: https://www.eencity.nl/belangrijke-links-rondom-gasopslag-langelo-ugs-norg/