Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME)

Oprichting TWME – September 2019
In eerdere uitgaven van de Eenige Courant hebben wij u al geattendeerd omtrent mogelijkheid van schade melding, door bodembeweging vanwege gasopslag en gaswinning. Elders in de Eenige Courant is hier ook een artikel over geplaatst. Er is in Een, inmiddels ook een groepje vrijwilligers gestart onder de naam Tijdelijk Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME). Deze werkgroep werkt onder de vleugels van het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Een. De doelstelling is om enerzijds beeld te krijgen van het aantal schademeldingen aan gebouwen in Een en anderzijds de inwoners waar nodig te ondersteunen.

In alle gevallen raden we u aan om zich goed te laten informeren en wanneer u scheuren in muren waarneemt om dit te melden via de officiële website namens de overheid namelijk: www.schadedoormijnbouw.nl. Er is omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat u niet zelf hoeft te bewijzen, of deze scheur wel of niet door mijnbouw komt. Inmiddels kunnen we u laten weten, dat er al tientallen schade gevallen bekend zijn in Een, alsook uitbetalingen van schade vergoeding. Daarnaast willen wij als werkgroep een beeld krijgen van het aantal- en soort schademeldingen in Een en omgeving. We zouden het erg waarderen als u al schade heeft gemeld (of van plan bent dat te gaan doen) om ons te informeren via de mail: plaatselijkbelang@eencity.nl

Voorzitter Vereniging Plaatselijk Belang,
Wisse Hummel

Doelstelling van de TWME 
=> In kaart brengen van omvang en ernst van de mijnbouwschade in Een en omgeving, vanwege  de mijnbouwactiviteiten van de NAM in de gasopslag Langelo (UGS Norg, zo u wilt).
=> Informatie verzamelen over de mijnbouw-activiteiten van de Nam in het algemeen en specifiek over de praktijken bij de gasopslag in Langelo. Hierbij bijzondere aandacht voor werkvolume, werkdrukken, bodembeweging, trillingen e.d.
=> Het volgen van het beleid van de overheid (met name van het Ministerie van E.Z.) t.a.v. gasopslag en gaswinning.
=> Het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen met andere (groepen van) schademelders en ongeruste bewoners op en rondom het gasopslag-gebied.
=> Het doorverwijzen van gedupeerden (bewoners met mijnbouwschade) naar het juiste “loket” voor schademeldingen. Momenteel is dat de TCMG (de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). Via hun website : schadedoormijnbouw.nl
=> Eventueel contact opnemen (vanuit de VPBE) met de gemeente Noordenveld om de mijnschade-problematiek in Een e.o. te bespreken.
=> het volgen van het proces van afhandeling van de zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Norg  (zie
www.rvo.nl  Bureau Energieprojectente Den Haag).

Berichtgeving van de gemeente Noordenveld op 30 oktober 2019:
Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep tegen verhogen capaciteit gasopslag Langelo
De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes. In dit besluit staat de minister toe dat de capaciteit van de gasopslag mag toenemen van 5 miljard naar 6 miljard Nm3 door een verruiming van het drukbereik. De gemeenten zien af van het beroep omdat zij hebben laten onderzoeken of het beroep juridisch kans van slagen heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Minister krijgt steun van onafhankelijke instanties
De minister schrijft in zijn besluit dat uitbreiding van de gasopslag noodzakelijk is voor de zo spoedig mogelijke afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Hij acht de risico’s beperkt en binnen de veiligheidsnorm. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben de juridische kans van slagen laten onderzoeken van een beroep bij de Raad van State. Het bleek dat er onvoldoende juridische gronden waren. Onafhankelijke instanties als de Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad steunen de minister namelijk in zijn besluit. Dat is de reden dat de gemeenten geen beroep instellen bij de Raad van State.

Belangen inwoners goed regelen
Beide gemeenten zien geen heil in een beroep bij de raad van State maar waren allerminst gerustgesteld door reactie van het ministerie op de zienswijze. Daarom is gekeken wat er nog wel bereikt kon worden om de belangen van de inwoners goed te regelen. Beide gemeenten wezen in hun adviezen en zienswijzen op de mogelijke verschuiving van risico’s van Groningen naar Drenthe. Zij vinden de monitoring van de opslag onvoldoende en willen een verbod op het commercieel verhandelen van gas uit de opslag. Daarnaast blijven de gemeenten pleiten voor een snelle en correcte schadeafhandeling. Het is voor Noordenveld en Westerkwartier van belang dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) concrete maatregelen neemt. Maatregelen die tegemoet komen aan de zorgen van inwoners over de gasopslag Norg. Daar is door Noordenveld en Westerkwartier versterkt mee aan de gang gegaan.

Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeenten en het ministerie, heeft het ministerie Noordenveld en Westerkwartier inmiddels schriftelijk het volgende toegezegd:
– de opslag wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt;
– het ministerie onderkent het belang van intensive monitoring en wil concrete afspraken maken over uitbreiding van het monitoringssysteem;
– het ministerie wil in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om concrete afspraken te maken over communicatie, transparantie, veiligheidsbeleving en vertrouwen.

Geactualiseerd opslagplan voor 1 april 2022
In een toelichtende brief wil het Ministerie de onduidelijkheid en de zorgen van de inwoners wegnemen ten aanzien van de gasopslag. Het definitieve instemmingsbesluit is tijdelijk en uiterlijk 1 april 2022 moet een geactualiseerd opslagplan worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie waarin de rol van de gasopslag van (inter) nationaal belang is in relatie tot de afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Dan kijkt de minister ook naar de rol van de opslag na 2022 en de sluiting ervan op termijn.

Bron: www.gemeentenoordenveld.nl

Belangrijke links voor meer informatie:
=> Voor schademeldingen en informatie daarover:
http://www.schadedoormijnbouw.nl

=> Voor aanvragen van susidies voor verduurzaming (n.a.v. schademelding): http://www.snn.nl

=> Informatie over gaswinning/ instemmingsbesluit verhoging UGS Langelo:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Overzicht ingediende zienswijzen (kan helaas niet meer):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg/gasopslag-norg-fase-1

=> Informatie over beroep aantekenen (belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen beroep aantekenen):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Rampenbestrijdingsplan UGS Langelo:
https://www.vrd.nl/actueel/rampbestrijdingsplan-ugs.html

=> Onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade: https://www.stutensteun.nl/

Andere links met informatie:
http://www.steenbergen-barst.nl
http://www.bodembeweging.nl
https://www.gasdrovf.nl/

https://nlog.nl/ (site Ministerie Economische Zaken met recente data over boringen/ mijnbouw)