Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME)

September 2019
In eerdere uitgaven van de Eenige Courant hebben wij u al geattendeerd omtrent mogelijkheid van schade melding, door bodembeweging vanwege gasopslag en gaswinning. Elders in de Eenige Courant is hier ook een artikel over geplaatst. Er is in Een, inmiddels ook een groepje vrijwilligers gestart onder de naam Tijdelijk Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME). Deze werkgroep werkt onder de vleugels van het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Een. De doelstelling is om enerzijds beeld te krijgen van het aantal schademeldingen aan gebouwen in Een en anderzijds de inwoners waar nodig te ondersteunen.

In alle gevallen raden we u aan, zich goed te laten informeren en wanneer u scheuren in muren waarneemt, dit te melden via de officiële website namens de overheid www.schadedoormijnbouw.nl. Er is omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat u niet zelf hoeft te bewijzen, of deze scheur wel of niet door mijnbouw komt. Inmiddels kunnen we u laten weten, dat er al tientallen schade gevallen bekend zijn in Een, alsook uitbetalingen van schade vergoeding.  

Daarnaast willen wij als werkgroep een beeld krijgen van het aantal- en soort schademeldingen in Een en omgeving. We zouden het erg waarderen als u al schade heeft gemeld (of van plan bent dat te gaan doen) om ons te informeren via de mail: plaatselijkbelang@eencity.nl

Doelstelling van de TWME 
=> In kaart brengen van omvang en ernst van de mijnbouwschade in Een en omgeving, vanwege  de mijnbouwactiviteiten van de NAM in de gasopslag Langelo (UGS Norg, zo u wilt).
=> Informatie verzamelen over de mijnbouw-activiteiten van de Nam in het algemeen en specifiek over de praktijken bij de gasopslag in Langelo. Hierbij bijzondere aandacht voor werkvolume, werkdrukken, bodembeweging, trillingen e.d.
=> Het volgen van het beleid van de overheid (met name van het Ministerie van E.Z.) t.a.v. gasopslag en gaswinning.
=> Het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen met andere (groepen van) schademelders en ongeruste bewoners op en rondom het gasopslag-gebied.
=> Het doorverwijzen van gedupeerden (bewoners met mijnbouwschade) naar het juiste “loket” voor schademeldingen. Momenteel is dat de TCMG (de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). Via hun website : schadedoormijnbouw.nl
=> Eventueel contact opnemen (vanuit de VPBE) met de gemeente Noordenveld om de mijnschade-problematiek in Een e.o. te bespreken.
=> het volgen van het proces van afhandeling van de zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Norg  (zie
www.rvo.nl  Bureau Energieprojectente Den Haag).

Voorzitter Vereniging Plaatselijk Belang,
Wisse Hummel

Hieronder 3 inhoudelijke artikelen van Jan Klinkenberg over de gasopslag Norg en bijhorende problematiek:

1. Artikel en oproep Jan Klinkenberg – Eenige Courant, mei 2019:
Mijnbouw-schade t.g.v. de gasopslag Langelo
Sinds 1997 zijn we in de gemeente Noordenveld “verblijd” met de komst van de gasopslag in Langelo, ook wel bekend onder de naam UGS Norg. De afkorting UGS staat voor : underground gas storage. Het lege gasveld Norg moest als een soort  gigantische “expansie-tank”  ( capaciteit : 7 miljard kuub) dienst gaan doen voor het “Groninger gasveld”. Vanwege een te lage druk daar (omdat er al zoveel gas gewonnen is) worden er grote hoeveelheden gas via een apart aangelegde super-gaspijpleiding naar de gasopslag in Langelo getransporteerd. Doel : snel gas op kunnen pompen in b.v. een koude winter ( of dagen met lage temperaturen), opdat Nederlanders “geen koude voeten zouden krijgen”……

De NAM heeft de gasinjectiedruk in de loop der jaren steeds verder verhoogd (van 300, via 327 naar 347 bar). Onlangs hoorde ik via onze burgemeester (Klaas Smid) dat momenteel gewerkt wordt met een bovendruk van 370 bar. Volgens verscheidene deskundigen is dit totaal onverantwoord. En drukverschillen zijn erg groot. De druk kan vallen tot b.v. 225 of zelfs tot 105 bar. Het effect is in ieder geval bodembeweging. Dankzij de mijnbouwactiviteiten van de NAM gaan we eigenlijk “op en neer”……

De NAM toonde zich aanvankelijk supertrots om de UGS Norg. Het was een technologisch hoogstandje, nog nergens ter wereld vertoond. Deze euforie ging in het begin ook gepaard met het rondstrooien van wat geld ( grijpstuivers eigenlijk) naar omliggende dorpen (o.a. Langelo). Kennelijk om de omwonenden gunstig te stemmen, goodwill te kweken. Inmiddels is er al zo’n 5 jaar in toenemende mate aandacht voor de negatieve effecten van de gasopslag : bodembeweging, trillingen en daardoor mijnbouwschade, vooral  in de vorm van scheuren in huizen, boerderijen, gebouwen.

De eerste schademeldingen
De eerste schademeldingen kwamen vanuit Steenbergen en Roderesch. Daar is al vanaf 2014 een club van verontruste bewoners verdienstelijk actief met het inventariseren van schademeldingen en het actief meedenken over maatregelen richting NAM, het CVW, de gemeente Noordenveld etc. Ze hebben ook een eigen website : steenbergen-barst.nl  Al in 2016 hadden ze al iets van 140 schademeldingen geïnventariseerd. En deze meldingen kwamen uit een vrij groot gebied : Steenbergen, Langelo, Norg, Zevenhuizen, Leek, Roden, Nieuw-Roden etc. Niet zo vreemd, als je je realiseert hoe groot het gasopslaggebied is : het loopt  ongeveer van Assen tot aan Leek. Inmiddels is mij niet duidelijk hoeveel schades er  vanuit de omgeving zijn, omdat mensen ook rechtstreeks schade konden melden bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam. En nieuwe schades ( v.a. maart 2017) kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Opmerkelijk vond ik wel, dat ik weinig over schademeldingen hoorde in Een.

De capaciteit van de UGS was bepaald op 5 miljard kuub gas. De NAM heeft de wens deze uit te breiden tot 6 miljard kuub. Voorlopig hebben de gemeenten Noordenveld en Leek dit weten tegen te houden, via het aantekenen van bezwaar bij de Raad van State. De risico’s zouden nog  onvoldoende in beeld zijn. Maar intussen heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het Ministerie van Economische Zaken nog steeds geadviseerd deze uitbreiding toe te staan ! En in het meest recente opslagplan van de NAM geven ze aan nog steeds naar 6 miljard kuub te willen.

Heeft u ook schade ?
Nu mijn vraag aan u als inwoner van Een en lezer van de Eenige Courant : inspecteert u eens nauwkeurig uw woning op scheuren en schades, die mogelijk verband houden met de UGS. Zeker als het gaat om een oudere woning, boerderij, schuur etc.  Dus zeker ook woningen en gebouwen, die niet volgens het “bouwbesluit” zijn gebouwd ( tot zo’n 50 jaar terug waren er helemaal geen bouwbesluiten). Gebouwen met een slechte of geen fundering zijn waarschijnlijk het meest gevoelig voor bodembeweging en trillingen.

Er zijn verder sterke vermoedens, dat er meerdere breuken in het gasveld aanwezig zijn. Een zeer groot deel van de schades zou op of bij breukvlakken te vinden zijn. Er gebeurt nogal wat in de ondergrond. Het zou wenselijk zijn, dat hiernaar gedegen onderzoek zou plaatsvinden door geologen, geofysici en dat soort deskundigen. Ook mijnbouwkundigen zouden hierbij wellicht een rol kunnen vervullen. En wat ook aandacht verdient : de NAM is voornemens  uit een klein gasveld bij Een gas te gaan winnen ! Net als uit nog zo’n 20-tal kleine gasvelden in Drenthe. Voor ons in Een betekent dit (ironisch genoeg), dat je zowel van de gasopslag als (straks) de gaswinning schade aan je woning kan ondervinden.

Schade melden
Als u schade constateert, die u in verband brengt met mijnbouwschade, kunt u die melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ( TCMG). Het gaat hier om nieuwe schades ( vanaf maart 2017). Ik begreep dat er in totaal iets van 30.000 schademeldingen bij die club zijn gedaan. De meeste natuurlijk uit het Gronings aardbevingsgebied. Er is tegenwoordig sprake van een “omgekeerde bewijslast”. Als u scheuren in en schade aan uw woning heeft, bent u niet meer verplicht aan te tonen dat het aan de mijnbouwactiviteiten van de Nam ligt. De Nam moet bewijzen dat het niet aan hun activiteiten (in dit geval in de ondergrondse gasopslag) ligt. U kunt schade melden via : www.schadedoormijnbouw.nl

Op 26 maart j.l. had de Vereniging Plaatselijk Belang Een (VPBE) in het 2e deel van zijn jaarvergadering het onderwerp “gaswinning & gasopslag” geagendeerd. Een uitstekend initiatief. Ook burgemeester Klaas Smid was op deze avond uitgenodigd. Hij zei intussen wel een boek rond de perikelen met de gasopslag en met de NAM te kunnen schrijven. Op deze avond hoorde ik voor het eerst over verscheidene schades her en der in Een. Ook waren er nog steeds mensen die geen verband hadden gelegd met de UGS. Toch verbazingwekkend, omdat er al jaren in de media ( ook de  regionale pers) berichten over mijnbouwschade zin verschenen. En verder heb ik een sterk vermoeden, dat bijvoorbeeld boeren scheuren en schades aan hun oude boerderij verklaarden als gevolgen van “de tand des tijds”…. Hoe dan ook, het lijkt me een goede zaak als we de schades in Een proberen te inventariseren. Dit om de omvang en ernst ervan in te kunnen schatten. En om onderling informatie te kunnen delen en elkaar te kunnen ondersteunen.

Het doet mij deugd, dat de VPBE bereid is deze (vrijwillige) inventarisatie uit te voeren. Als u mee wilt werken, mail dan ( in kort bestek) de schade door naar : plaatselijkbelang@eencity.nl

Mocht u verder nog vragen hebben, dan mag u mij ook mailen (janklink@hotmail.com) of bellen (656517).

Jan Klinkenberg

2. Artikel Jan Klinkenberg – Eenige Courant, september 2019
Nam en minister Wiebes voeren de druk op !…..
OP SLAG MEER OPSLAG ?
Het is de moeite waard om op de site rvo.nl de adviezen en zienswijzen omtrent het nieuwe gasopslagplan van de Nam te bestuderen. Het “ontwerp-instemmingsbesluit” heeft vanaf 26 april j.l. 6 weken ter inzage gelegen. Betrokkenen konden hierop reageren ( zienswijzen indienen, heet dat dan ). Belangrijk is verder te weten, dat  betrokken  adviesorganen als SodM ( Staatstoezicht op de Mijnen), de TccB  (Technische Cie. Bodembeweging) en de Mijnraad al positief hadden geadviseerd !

83 zienswijzen
Nu  konden andere betrokkenen ( waaronder veel particulieren)  tot 6 juni een zienswijze insturen. Alle “inzendingen” zijn nu dus te lezen op de site  rvo.nl  RVO staat voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hieronder valt ook het Bureau Energieprojecten. Er zijn 83 zienswijzen te vinden. De gemeente Noordenveld en de gemeente Westerkwartier blijken een volkomen identiek verhaal te hebben ingediend ( R084 en R085), maar wel een stevig kritische. De provincie Drenthe ( R062)is helaas minder kritisch, en gaat akkoord met 6 miljard kuub gas in de UGS. Ook de VPBE zond een bezorgde zienswijze in ( R066). Maar de meeste zienswijzen kwamen dus van verontruste particulieren, vooral direct omwonenden van de gasopslag. De kwaliteit van de reacties is nogal divers. Maar naast al dan niet korte signalen van ongerustheid, zijn er ook redelijk gedegen verhalen te vinden.

instemmingen met werkvolumes en werkdrukken
De Nam is formeel afhankelijk van de instemming van de minister van E.Z. met opslagplannen en  mijnbouwactiviteiten  ( b.v.gaswinning ). Het is goed even terug te kijken naar de vreemde gang van zaken rond deze instemmingen in het verleden.

De UGS Norg is er sinds 1997. De toegestane opslag (door de minister van E.Z. en dus door de regering) was tot 2014 : 3 miljard m3 gas. Tot 2014 is er naar mijn weten geen sprake van schademeldingen aan huizen/ gebouwen/boerderijen. Dat gaat echter snel veranderen ! : juni 2014 vraagt de Nam instemming aan de toenmalige minister Henk Kamp om het werkvolume te verhogen van 3 naar 7 miljard kuub!…Kamp geeft toestemming ! ! De Nam schijnt in de winter van 2014-2015 daadwerkelijk te hebben geprobeerd om de gasopslag tot dit veronderstelde maximum  te vullen. Dit zou toen niet gelukt te zijn vanwege te weinig werkdruk

verruiming van drukbereik
Juli 2015 vraagt de Nam een verruiming van de drukverschillen aan : onderdruk 225 en bovendruk 347. De minister gaat akkoord en staat een werkvolume toe van 6 miljard kuub. Maart 2017 : de Raad van State ( afdeling Bestuursrecht) vernietigd dit instemmingsbesluit van 2015 na een bezwaarprocedure, aangespannen door de gemeente Noordenveld en de toenmalige gemeente Leek. Het werkvolume moest terug naar 5 miljard en ook de werkdrukken  : van235 tot 327 bar.

zwalkend beleid en chaotische praktijk
Beleidsmatig gebeuren er dus rare, chaotische dingen rond toegestane volumes en drukken. Maar ook in de praktijk schijnt de Nam in de periode 2014-2017 slordig en weinig verantwoord  met drukverschillen en opslagcapaciteit te zijn omgegaan. Sinds 2015 zijn er in toenemende mate schademeldingen van omwonenden. De voor de hand liggende oplossing zou natuurlijk zijn, dat het werkvolume wordt teruggeschroefd  (naar b.v. 3 miljard kuub ) en er met minder risicovolle drukbereiken wordt gewerkt.

De intentie van de Nam ( en naar het lijkt ook van minister Wiebes en van de landelijke overheid) lijkt echter geheel tegengesteld. De Nam heeft doodleuk weer verruiming van werkvolume en werkdrukken aangevraagd. En zeer recentelijk praat Wiebes over het optimaal vullen van de gasopslag !

Adviesorganen akkoord
Wat nu uiterst teleurstellend en verontrustend is : de belangrijkste betrokken adviesorganen ( SodM, TccB en Mijnraad) zijn akkoord met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit. Er zijn natuurlijk grote financiële belangen : de UGS Norg heeft de Nam (dochterbedrijf van Shell en Exxon) 3 miljard euro gekost. En de planning was, dat de installatie tot 2060 in bedrijf zou blijven. De Nederlandse overheid heeft zich tot voor kort vooral alleen druk gemaakt om de leveringszekerheid en winstgevendheid van  de aardgaswinning.

In de hierboven genoemde adviezen  geen enkel woord over schademeldingen  van bewoners rond de UGS. Dat is eigenlijk best schandalig te noemen. Wel noemt de SodM de kans op aardbevingen met een magnitude van 3,6 tot 4 op de schaal van Richter. En hoe gering de kans ook wordt ingeschat : dat geeft pittige schade !

Voorzichtigheid
De TccB wijst o.a. op een verhoogd risico van “geïnduceerde aardbevingen”. De TccB  benadrukt het feit, dat  “er over het gedrag van het veld onder de voorgenomen condities nog weinig bekend is. Dit gebrek aan kennis noopt tot extra voorzichtigheid”(einde citaat). Je zou zeggen : tijd om eens goed na te denken en de hele installatie minder intensief in te zetten. Maar nee hoor :…… De TccB stelt nog wel een drietal voorwaarden. En vervolgens gaan ze akkoord met het nieuwe opslagplan. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig !

Belangen
Het hele gasdossier hangt aan elkaar van de financiële belangen. Het is interessant om de onderlinge belangen van  Nam, Shell, Esso,   Gas-Terra  (voorheen de Gasunie) en natuurlijk de Nederlandse overheid te  bestuderen. En de financiële belangen waren en zijn gigantisch. Ik begreep, dat Shell /Exxon/Nam zo’n   6oo miljard hebben verdiend aan het Groningse aardgas.  De Nederlandse overheid  in de periode van 55 jaar gaswinning in ieder geval  417 miljard euro. Onvoorstelbare cijfers!!……Overigens worden ook wel hogere bedragen genoemd…….

Tot slot: Wiebes kondigt trots truc aan !
We moeten afwachten hoe de ingezonden adviezen worden afgehandeld. Ik ben zelf nogal sceptisch. Ik verwacht, dat alle reacties in eerste instantie van tafel worden geveegd.  Te meer omdat de  UGS Norg een cruciale rol gaat spelen, zo is de intentie van minister Wiebes, bij de versnelde afbouw van de winning van Groninger gas. ”We gaan de buffer optimaal vullen”, hoorde ik hem op 10 sept. j.l. op de radio zeggen. Hij bedoelt met “de buffer” de gasopslag Langelo! Bij Jinek sprak hij op die dag (op TV dus) over een “truc”: we draaien de functie van de buffer om. We gaan de opslag vullen met importgas (uit Noorwegen, Rusland etc.) en uit kleine gasvelden in Nederland. Wiebes verwacht, dat de winning uit kleine gasvelden pas in 2050 zal stoppen!……Met deze truc van Wiebes zitten  we in onze regio  met een  al langer gevreesd probleem : de mijnbouwschade-ellende wordt verlegd van het Groninger veld naar de regio rond de gasopslag Langelo en naar gebieden in vooral de provincies Drenthe en Groningen, waar in versneld tempo de kleine gasvelden leeg getrokken gaan worden. In Een hebben we ook nog een klein gasveld liggen. Door intensivering van de mijnbouwactiviteiten in het UGS Norg zal de meeste schade plaats vinden. Maar er is dus kans op extra schade door het leegtrekken van het Eener gasveld. Er zijn intussen, naast belangrijke financiële en economische belangen, ook zeer grote politieke belangen. De geloofwaardigheid  van minister Wiebes (en eigenlijk van de huidige regering) begint in het geding te komen. In dit klimaat en onder deze politieke druk is het te verwachten dat het ministerie van E.Z. weinig boodschap zal hebben aan de 83 ingediende zienswijzen. Tot nu toe is in de rest van Nederland de mijnbouwschade in de omgeving van de UGS Norg  totaal onbekend. Het lijkt me dus tijd worden, dat bezorgde omwonenden hun stem laten horen. Intussen is de stand van zaken zeer zorgwekkend te noemen. Wat de zienswijzen betreft :  Indieners kunnen straks nog steeds de weg naar de Raad van State bewandelen. Hopelijk zullen b.v. de gemeenten Noordenveld en de nieuwe gemeente Westerkwartier opnieuw bezwaar aantekenen tegen dit voor ons gebied onzalige besluit.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan mag u mij ook mailen (janklink@hotmail.com) of bellen (656517).

Jan Klinkenberg

3. Artikel Jan Klinkenberg – Eenige Courant, september 2019
Wat Wiebes niet vertelde !……….
Nu minister Wiebes (en met hem de Nederlandse regering) mooie sier proberen te maken met het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen, wordt het tijd de aandacht te vestigen op negatieve effecten van de “truc van Wiebes”. In zijn afbouwplan speelt de ondergrondse gasopslag in Langelo (meestal aangeduid als UGS Norg) een cruciale rol. “Deze buffer gaan we optimaal vullen” kraaide Wiebes enthousiast in het televisieprogramma van Eva Jinek. Daar maken wij als omwonenden van de gasopslag ons ernstige zorgen om.

ex-minister Kamp hakt met botte bijl
Van 1997 (start van de UGS) tot 2014 waren er rond Langelo, naar mijn weten, nog geen schademeldingen. De  aan de Nam toegestane opslagcapaciteit was toen 3 miljard kuub gas. Een rigoureuze verandering  komt ineens in 2014 : toenmalig minister van E.Z. , Henk Kamp, besluit plots 7 miljard kuub toe te staan. Een extreme verhoging dus. Dit zou de maximale opslagcapaciteit zijn. Dit is trouwens dezelfde minister Kamp ,die in 2014 in Groningen nog 54 miljard gas liet oppompen en in 2016 48 miljard kuub, terwijl de risico’s van zo’n intensieve gaswinning meer dan bekend waren ! Vanaf 2014/2015 beginnen in toenemende mate schademeldingen te komen bij de gasopslag in Langelo.. Na een geslaagd bezwaar van de gemeenten Noordenveld en Leek bij de Raad van State ging in 2017 het toegestane werkvolume terug naar 5 miljard m3. Helaas blijkt deze verlaging maar tijdelijk.

Besluit Wiebes hakt er in bij de UGS Norg
Vorige week ging minister Wiebes dus weer akkoord met 6 miljard kuub, nadat hij 85 kritische en bezorgde zienswijzen van vooral omwonenden met een rigoureus gebaar van tafel had geveegd.. En ook stemde hij toe met een onverantwoorde verruiming van de werkdrukken. Met dit extreem intensieve gebruik van de installatie in Langelo zal het schademeldingen blijven regenen (dat zijn er nu al zo’n 200). Intussen doet Wiebes alsof zijn neus bloedt. Hij zegt  in onderhandelingen  als eerste stap (!) 90 miljoen toe aan Nam/Shell/Exxon-Mobil vanwege gederfde inkomsten. Dit terwijl deze bedrijven/multinationals aan de gaswinning in Groningen  in totaal zeker meer dan 600 miljard euro hebben verdiend ! Verder is hij dus kennelijk akkoord gegaan met de voorwaarde van de Nam om de UGS Norg optimaal te gaan vullen. Dat de Nam (dochter van de Shell) de installatie nog lang in bedrijf wil houden is vanuit financiële motieven goed te begrijpen. De installatie heeft meer dan  3 miljard euro gekost. En men ging er vanuit dat de UGS tot 2060 inbedrijf zou blijven.

Moedwillig doorgaan met het veroorzaken van schade
Willens en wetens lijkt Wiebes het Groningse mijnbouwschade-probleem deels te verplaatsen naar Noord-Drenthe. In de gemeente Noordenveld zijn we dus niet bepaald gelukkig van onze “link” met het Gronings gasveld middels de gigantische pijpleiding NorGron naar de UGS in Langelo. En ook  het plan importgas (bijvoorbeeld uit Rusland of Noorwegen)in de UGS op te gaan slaan, vinden wij voor de verdere toekomst zeer zorgwekkend. Er gaan met dit werkvolume en  deze toegestane werkdrukken onaanvaardbare risico’s genomen worden. Het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) noemt een kans op een aardbeving van 4 op de schaal van Richter! Maar ook zonder zo’n hevige aardbeving, hebben we met de huidige bodembeweging  (door het steeds injecteren en oppompen van grote hoeveelheden gas, onder extreme drukverschillen) en trillingen al  genoeg scheuren in en  schades aan onze woningen. En ook al is de schaal van de mijnbouwschade van een andere orde dan in het Gronings aardbevingsgebied, het is cynisch om te constateren dat de Nederlandse overheid de hier moedwillig veroorzaakte schade voor lief lijkt te nemen. Jammer en zorgwekkend dat deze zeer negatieve effecten voor onze leefomgeving  door Wiebes totaal onbelicht bleven !

(on)veilige leefomgeving
De Nederlandse overheid dient garant te staan voor een veilige leefomgeving. Als de landelijke overheid  moedwillig veroorzaakte mijnbouwschade aan honderden huizen “op de koop toeneemt” (het is een dun bevolkte regio…) is zij zeer dubieus bezig. Het steeds proberen zijn verantwoordelijkheid te ontduiken (de overheid heeft dit voor het Gronings aardbevingsgebied  tientallen jaren gedaan!….) siert de overheid niet.

P.S. Deze laatste regel is een eufemisme !…….

J. Klinkenberg
Scheidingsweg 2
9342 TH Een
0592-656517

Bericht van de gemeente Noordenveld op 30 oktober 2019:

Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep tegen verhogen capaciteit gasopslag Langelo
De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes. In dit besluit staat de minister toe dat de capaciteit van de gasopslag mag toenemen van 5 miljard naar 6 miljard Nm3 door een verruiming van het drukbereik. De gemeenten zien af van het beroep omdat zij hebben laten onderzoeken of het beroep juridisch kans van slagen heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Minister krijgt steun van onafhankelijke instanties
De minister schrijft in zijn besluit dat uitbreiding van de gasopslag noodzakelijk is voor de zo spoedig mogelijke afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Hij acht de risico’s beperkt en binnen de veiligheidsnorm. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben de juridische kans van slagen laten onderzoeken van een beroep bij de Raad van State. Het bleek dat er onvoldoende juridische gronden waren. Onafhankelijke instanties als de Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad steunen de minister namelijk in zijn besluit. Dat is de reden dat de gemeenten geen beroep instellen bij de Raad van State.

Belangen inwoners goed regelen
Beide gemeenten zien geen heil in een beroep bij de raad van State maar waren allerminst gerustgesteld door reactie van het ministerie op de zienswijze. Daarom is gekeken wat er nog wel bereikt kon worden om de belangen van de inwoners goed te regelen. Beide gemeenten wezen in hun adviezen en zienswijzen op de mogelijke verschuiving van risico’s van Groningen naar Drenthe. Zij vinden de monitoring van de opslag onvoldoende en willen een verbod op het commercieel verhandelen van gas uit de opslag. Daarnaast blijven de gemeenten pleiten voor een snelle en correcte schadeafhandeling. Het is voor Noordenveld en Westerkwartier van belang dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) concrete maatregelen neemt. Maatregelen die tegemoet komen aan de zorgen van inwoners over de gasopslag Norg. Daar is door Noordenveld en Westerkwartier versterkt mee aan de gang gegaan.

Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeenten en het ministerie, heeft het ministerie Noordenveld en Westerkwartier inmiddels schriftelijk het volgende toegezegd:
– de opslag wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt;
– het ministerie onderkent het belang van intensive monitoring en wil concrete afspraken maken over uitbreiding van het monitoringssysteem;
– het ministerie wil in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om concrete afspraken te maken over communicatie, transparantie, veiligheidsbeleving en vertrouwen.

Geactualiseerd opslagplan voor 1 april 2022
In een toelichtende brief wil het Ministerie de onduidelijkheid en de zorgen van de inwoners wegnemen ten aanzien van de gasopslag. Het definitieve instemmingsbesluit is tijdelijk en uiterlijk 1 april 2022 moet een geactualiseerd opslagplan worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie waarin de rol van de gasopslag van (inter) nationaal belang is in relatie tot de afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Dan kijkt de minister ook naar de rol van de opslag na 2022 en de sluiting ervan op termijn.

Bron: www.gemeentenoordenveld.nl

Belangrijke links voor meer informatie:
=> Voor schademeldingen en informatie daarover:
http://www.schadedoormijnbouw.nl

=> Informatie over gaswinning/ instemmingsbesluit verhoging UGS Langelo:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Overzicht ingediende zienswijzen (kan helaas niet meer):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg/gasopslag-norg-fase-1

=> Informatie over beroep aantekenen (belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen beroep aantekenen):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Rampenbestrijdingsplan UGS Langelo:
https://www.vrd.nl/actueel/rampbestrijdingsplan-ugs.html

Andere links met informatie:
http://www.steenbergen-barst.nl
http://www.bodembeweging.nl
https://www.gasdrovf.nl/