Noordenveld en Westerkwartier zien geen heil in beroep bij Raad van State in verband met opvoeren capaciteit gasopslag Langelo

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes. In dit besluit staat de minister toe dat de capaciteit van de gasopslag mag toenemen van 5 miljard naar 6 miljard Nm3 door een verruiming van het drukbereik. De gemeenten zien af van het beroep omdat zij hebben laten onderzoeken of het beroep juridisch kans van slagen heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Minister krijgt steun van onafhankelijke instanties

De minister schrijft in zijn besluit dat uitbreiding van de gasopslag noodzakelijk is voor de zo spoedig mogelijke afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Hij acht de risico’s beperkt en binnen de veiligheidsnorm. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben de juridische kans van slagen laten onderzoeken van een beroep bij de Raad van State. Het bleek dat er onvoldoende juridische gronden waren. Onafhankelijke instanties als de Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad steunen de minister namelijk in zijn besluit. Dat is de reden dat de gemeenten geen beroep instellen bij de Raad van State.

Belangen inwoners goed regelen

Beide gemeenten zien geen heil in een beroep bij de raad van State maar waren allerminst gerustgesteld door reactie van het ministerie op de zienswijze. Daarom is gekeken wat er nog wel bereikt kon worden om de belangen van de inwoners goed te regelen. Beide gemeenten wezen in hun adviezen en zienswijzen op de mogelijke verschuiving van risico’s van Groningen naar Drenthe. Zij vinden de monitoring van de opslag onvoldoende en willen een verbod op het commercieel verhandelen van gas uit de opslag. Daarnaast blijven de gemeenten pleiten voor een snelle en correcte schadeafhandeling.
Het is voor Noordenveld en Westerkwartier van belang dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) concrete maatregelen neemt. Maatregelen die tegemoet komen aan de zorgen van inwoners over de gasopslag Norg. Daar is door Noordenveld en Westerkwartier versterkt mee aan de gang gegaan. Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeenten en het ministerie, heeft het ministerie Noordenveld en Westerkwartier inmiddels schriftelijk het volgende toegezegd:
– de opslag wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt;
– het ministerie onderkent het belang van intensive monitoring en wil concrete afspraken maken over uitbreiding van het monitoringssysteem;
– het ministerie wil in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om concrete afspraken te maken over communicatie, transparantie, veiligheidsbeleving en vertrouwen.

Geactualiseerd opslagplan voor 1 april 2022

In een toelichtende brief wil het Ministerie de onduidelijkheid en de zorgen van de inwoners wegnemen ten aanzien van de gasopslag. Het definitieve instemmingsbesluit is tijdelijk en uiterlijk 1 april 2022 moet een geactualiseerd opslagplan worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie waarin de rol van de gasopslag van (inter) nationaal belang is in relatie tot de afbouw van het Groningenveld en de algemene leveringszekerheid. Dan kijkt de minister ook naar de rol van de opslag na 2022 en de sluiting ervan op termijn.

Bron: www.gemeentenoordenveld.nl (gepubliceerd op: 29 oktober 2019 14:20u)