MFA De Schans – Voorwaarden kaartverkoop bij evenementen

Algemene Voorwaarden – Kaartverkoop Evenement 

Algemene Voorwaarden kaartverkoop Evenement namens de Organisator het Bestuur Dorpshuis De Schans:

 1. Begripsomschrijving

1.1   In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

 • ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden kaartverkoop voor het Evenement;
 • ‘Entreegelden’, de vastgestelde prijs van de kaart(en) die toegangsbewijs zijn tot het Evenement;
 • ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
 • ‘Locatie’, de plaats waar het Evenement gehouden wordt;
 • ‘Organisator’, de partij(en) welke verantwoordelijk zijn voor de productie en/of organisatie van het evenement (Bestuur Dorpshuis De Schans);
 • ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen de Organisator(en) en de Afnemer tot koop en aflevering van kaart(en);
 • ‘Kaart’, het toegangsbewijs tot het Evenement;
 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle verkochte kaarten voor het Evenement zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Via www.eencity.nl zijn deze voorwaarden nogmaals na te lezen.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.
2.3 Het kopen van een Kaart (dan wel het doen van een bestelling) houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Organisator bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Organisator ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Alle aanbiedingen van de Organisator zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.7 Partners van de Organisator kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Koper en de Organisator. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) kaart(en). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via de Organisator of haar partners een of meerdere kaarten heeft gekocht.
2.8 De Organisator is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de toegang wordt geweigerd.
2.9 De Organisator is gerechtigd om (de verkoop van) kaarten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.2 De Organisator kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de verkoop.

 1. Gebruik van kaarten

4.1 Kaarten voor het Evenement kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild.
4.2 Kaarten mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van de Kaarten dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de Organisator te tonen. De Organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Kaarten mogen niet doorverkocht worden tenzij de Organisator van het Evenement dit toestaat.
4.5 Het is verboden om de Kaarten voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de Organisator van het Evenement.
4.6 Het is verboden de Kaarten te kopiëren. Bij vermoeden van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 1. Annulering en teruggave

5.1 De Organisator heeft het recht om een Evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal de Organisator trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een Evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal de Organisator zijn best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 De Organisator is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan de Organisator zijn voldaan kunnen plaatsvinden.
5.4 De Organisator zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke klant heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door derden verleende diensten. De Organisator aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 1. Betalingen

De Organisator accepteert cashbetalingen en/of pinbetalingen.

 1. Levering

7.1 De Kaart(en) worden tegen betaling van de Entreegelden bij de voorverkoop geleverd of tegen betaling van de Entreegelden bij toegang tot het Evenement op de Locatie.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De Organisator is niet verantwoordelijk en verlenen geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 8.2 De Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de afnemer tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en de Organisator (dan wel door klant ingeschakelde derden), zijn de Organisator niet aansprakelijk.
9.2 Communicatie over het Evenement en vanuit de Organisator verloopt via www.eencity.nl, alsmede zijn daar deze Voorwaarden na te lezen.
9.3 De administratie van de Organisator geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Organisator in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Organisatoren gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Organisator kunnen worden toegerekend, omdat zij niet te wijten zijn aan hun schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

11.1. De Afnemer van een door de Organisator geleverde kaart of kaarten dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de Organisator van een door hem/haar te bezoeken Evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
11.2 Voor een weigering van de Organisator van het Evenement of het openbaar gezag om de Afnemer van een door de Organisator geleverde kaart(en) toe te laten tot het Evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de Afnemer zal de Organisator niet aansprakelijk zijn.
11.3 De Afnemer van een Kaart bezoekt het Evenement op eigen risico. De Organisatoren zullen niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan.
11.4 De Afnemer van een door de Organisator geleverde Kaart dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de Organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het Evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op de Organisator
rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van de afnemer van een Kaart.

 1. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Organisator in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Organisatoren vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Organisator

Naam: Stichting Dorpshuis De Schans
Vestigingsadres: Norgerweg 18
Postcode & plaats : 9342PH Een
KvK: 41017572
E-mail: mfadeschans@eencity.nl