Plaatselijk Belang – Bestuur & Contact

Algemeen

De Vereniging Plaatselijk Belang Een is opgericht in maart 1947.
Volgens de statuten, die in een notariële akte van 27 juli 1979 zijn vastgelegd, heeft de vereniging ten doel “de behartiging van de belangen van de dorpsgemeenschap Een” door middel van:

– het organiseren van contactavonden;
– het organiseren en stimuleren van culturele manifestaties;
– het onderhouden van de voor de dorpsgemeenschap noodzakelijke contacten;
– alle overige gepaste wettelijke middelen.

In de praktijk komt het er op neer dat de vereniging gesprekspartner is voor diverse instanties, maar met name voor het gemeentebestuur van Noordenveld over diverse aangelegenheden die Een aangaan. Daarbij kun je denken aan woningbouw, verkeersveiligheid of onderhoud wegen en groen. Daarnaast
organiseert de vereniging activiteiten, zelfstandig of samen met andere verenigingen in het dorp.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit (tenminste) 5 leden. Bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor een termijn van 3 jaar. Daarna zijn ze aftredend en herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal 4 termijnen van 3 jaar in het bestuur zitten.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Voorzitter: Tammo Oldenhuis, Hoofdstraat 18
Secretaris: Rene Nieuwenbroek, Middenweg 3
Penningmeester: Geert Markus Bezu, Norgerweg 5
Bestuurslid: Albert Lammert Berends, Hoofdstraat 66, tel.nr. 0592-656227
Bestuurslid: Mark Johan Ekhart, Veldkampen 7, 0592-656474
Bestuurslid: Ludolf Roeters, Hoofdstraat 40

Contact

Voor vragen of reacties zijn wij ook digitaal bereikbaar via ons e-mailadres: plaatselijkbelang@eencity.nl